Elektronická verze hledáčku k nahlédnutí zde !!!

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky učiněné klientem inzertních novin Liberecký hledáček jak písemnou formou, tak elektronickým podáním. U opakujících se inzerátů objednavatel bere na vědomí, že jsou tyto všeobecné obchodní podmínky platné po celou dobu smluvního vztahu, tj. i v případě objednání inzerátu byť i telefonickou formou.

Vydavatel je vydavatelem inzertních novin ve městě Liberec s tím, že objednavatel si zadal u Vydavatele inzerát, a to o ploše, umístění a počtu opakování, jak je uvedeno v objednávce. Uzávěrka každého čísla inzertních novin je vždy 25. dne v měsíci předcházejícímu měsíci vydání. Inzertní noviny jsou distribuovány vždy 10 až 14 den v daném měsíci vydání, a to v nákladu min. 5.000 kusů, zpravidla však 30.000 kusů. Výjimkou jsou dny volna - státní svátky, dohodnutá vánoční distribuce, pak se shora uvedené termíny posouvají na první následující pracovní den.

Vydavatel se zavazuje provést pro objednavatele dílo spočívající ve zpracování inzerce a její vytištění v inzertních novinách.

Dohodnutá smluvní cena inzerátu se řídí podle platného ceníku a účastníci sjednávají, že cena je splatná dle vystavené objednávky a následné faktury.

Údaje a podklady nezbytné pro vydání inzerátu předává objednatel spolu s touto objednávkou, pokud nemá objednavatel specifické požadavky na grafické zpracování, pak je zcela v dispozici Vydavatele grafická úprava inzerátu. Inzerát ke korektuře bude zaslán Vydavatelem objednateli v elektronické podobě s tím, že pokud se k jeho návrhu objednavatel nevyjádří do termínu uvedeného v e-mailu, znamená to, že objednavatel s grafickým návrhem inzerátu souhlasí.

Změny a doplňky objednávky je třeba činit písemně, jinak jsou neplatné. Objednavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu Vydavateli v hotovosti při objednání inzerce, nebo v termínu splatnosti faktury, nejdéle však do 3 dnů. Nebude-li cena uhrazena do termínu splatnosti, sjednávají účastníci, že je Vydavatel je oprávněn objednanou plochu uvolnit dalšímu objednavateli. V případě storna inzerátu po jeho zadání, a to před vytištěním inzertních novin, má Vydavatel nárok na storno poplatek ve výši 60% celkové ceny inzerátu. Inzerát nelze stornovat v případě, že již byl zadán do tisku, tj. 4 dny před vydáním inzertních novin.

V případě, že jde o dlouhodobou objednávku a tato dlouhodobá objednávka bude předčasně ukončena, tedy bude inzerce objednavatelem stornována, má Vydavatel právo na storno poplatek ve výši 60% z dohodnuté ceny nerealizovaných inzerátů.

Vydavatel nezodpovídá za obsahovou a formální správnost údajů uveřejněných v inzerátu. Za inzeráty, které případně podléhají právnímu postihu, nese zodpovědnost zadavatel (objednavatel) inzerce, nikoli vydavatel.

Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerát propagující rasistické útoky, resp. inzerát obsahující vulgární výrazy či inzeráty jež mají někoho zastrašit či poškodit.

Dále si vydavatel vyhrazuje právo odmítnout objednávku inzerce, která by bohužel jako jediná zaujímala prázdnou stránku a tudíž by byl tisk nerentabilní a neekologický . Vše je však předmětem jednání.

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě, vyjma zveřejnění údajů v rámci inzerce. Objednavatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím uvedených údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. S tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Objednavatel kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (odesláním své objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek a prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, objednavatel má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může být objednavatelem kdykoli písemně odvolán.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

Vydavatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.